GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W SZCZYTNEJ przy ulicy Pocztowej 11 (PSZOK)

W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów komunalnych:

 •  papier, tektura
 •  tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe
 •  szkło
 •  metale /wytworzone w ramach gospodarstwa domowego/
 •  meble i odpady wielkogabarytowe
 •  odpady budowlane i rozbiórkowe
 •  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 •  przeterminowane leki i chemikalia
 •  popiół z palenisk domowych
 •  zużyte opony /wytworzone w ramach gospodarstwa domowego tj. opony z samochodów osobowych, motorów, skuterów/
 •  zużyte baterie i akumulatory

PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:

 •  zmieszane odpady komunalne
 •  odpadów zawierających azbest
 •  części samochodowych /tj. zderzaki, reflektory itp./
 •  odpady niebezpieczne bez możliwości wiarygodnej identyfikacji /brak etykiet/
 •  odpady w opakowaniach cieknących
 •  odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej
 • wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego  /np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych/, szczególnie dostarczanych w dużych ilościach

amiętaj:

Odpady dostarczone na PSZOK powinny być:

 •  prawidłowo posegregowane
 •  właściwie zabezpieczone jeżeli jest to wymagane
 •  wolne od zanieczyszczeń
 •  odpady płynne powinny znajdować się w szczelnych /niecieknących/ i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację /etykietę/ umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania

Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi

UWAGA!!!

W PSZOK nie są przyjmowane odpady powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej!

Warunkiem przyjęcia odpadów na PSZOK jest posiadanie numeru ID(numer umieszczony na naklejce identyfikacyjnej otrzymywanej z Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej, ul. Wolności 42)