Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych są Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Szczytnej z siedzibą w Szczytnej przy ulicy Pocztowej 11
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  • listownie:57-330 Szczytna, ul. Pocztowa 11

  • drogą elektroniczną – e-mail: uslugikomunalne-szczytna@wp.pl

  • telefonicznie: 74/868 33 66, 74/868 33 67

Inspektor ochrony danych
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Jacek Urbański, kontakt: kancelaria@dcw.wroclaw.pl

Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c),wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e, udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b).

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

  • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

  • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).